کلیمی کاشنی| ویکی پدیا فارسی
Xبستن تبلیغات
Xبستن تبلیغات

دعانویس صددرصد تضمینی و کلیمی 09375157435 ، دعانویس مجرب و کلیمی 09375157435 ، دعانویس کلیمی و یهودی  

دعانویس خوب 09375157435 ، دعانویس تضمینی 09375157435 ، دعانویس مطمئن
۰۹۳۷۵۱۵۷۴۳۵ ، دعانویس یهود 09375157435 ، دعانویس کليمي 09375157435 ،
دعانویس کليمي و تضمینی 09375157435 ، دعانویس کليمي و ماهر 09375157435 ،
دعانویس صددرصد تضمینی و کليمي 09375157435 ، دعانویس مجرب و کليمي
09375157435 ، دعانویس کليمي و یهودی 09375157435 ، دعانویس کليمي و معتبر
09375157435 ، شماره تماس جاویش کليمي 09375157435 ، شماره تماس جاوش
کليمي 09375157435 ، شماره تماس استاد جاویش کليمي 09375157435 ، شماره
جاویش کليمي 09375157435 ، ش

ادامه مطلب  

، شماره تماس جاویش کلیمی 09367841291 ، شماره تماس جاوش کلیمی 09367841291 ، شماره تماس استاد جاویش کل  

دعانویس خوب 09367841291 ، دعانویس تضمینی 09367841291 ،
دعانویس مطمئن ۰۹۳۶۷۸۴۱۲۹۱ ، دعانویس یهود 09367841291 ، دعانویس کليمي
09367841291 ، دعانویس کليمي و تضمینی 09367841291 ، دعانویس کليمي و ماهر
09367841291 ، دعانویس صددرصد تضمینی و کليمي 09367841291 ، دعانویس مجرب
و کليمي 09367841291 ، دعانویس کليمي و یهودی 09367841291 ، دعانویس
کليمي و معتبر 09367841291 ، شماره تماس جاویش کليمي 09367841291 ، شماره
تماس جاوش کليمي 09367841291 ، شماره تماس استاد جاویش کليمي 09367841291 ،
شماره جاویش کليمي 09367841291 ، ش

ادامه مطلب  

دعانویس صددرصد تضمینی و کلیمی 09353843297 ، دعانویس مجرب و کلیمی 09353843297 ، دعانویس کلیمی و یهود  

دعانویس خوب 09353843297 ، دعانویس
تضمینی 09353843297 ، دعانویس مطمئن ۰۹۳۵۳۸۴۳۲۹۷ ، دعانویس یهود
09353843297 ، دعانویس کليمي 09353843297 ، دعانویس کليمي و تضمینی
09353843297 ، دعانویس کليمي و ماهر 09353843297 ، دعانویس صددرصد تضمینی و
کليمي 09353843297 ، دعانویس مجرب و کليمي 09353843297 ، دعانویس کليمي و
یهودی 09353843297 ، دعانویس کليمي و معتبر 09353843297 ، دعانویس کليمي و
تضمینی 09353843297 ، دعانویس تضمینی 09353843297 ، شماره دعانویس
09353843297 ، شماره دعانویس ماهر 09353843297 ، شماره دعانویس حرفه ای

ادامه مطلب  

استاد بزرگ علوم غریبه 09393634402 ، بزرگترین طلسم نویس ایران و جهان 09393634402، دعانویس مجرب 093936  

دعانویس خوب 09393634402 ، دعانویس تضمینی 09393634402 ،
دعانویس مطمئن ۰۹۳۹۳۶۳۴۴۰۲ ، دعانویس یهود 09393634402 ، دعانویس کليمي
09393634402 ، دعانویس کليمي و تضمینی 09393634402 ، دعانویس کليمي و
ماهر 09393634402 ، دعانویس صددرصد تضمینی و کليمي 09393634402 ،
دعانویس مجرب و کليمي 09393634402 ، دعانویس کليمي و یهودی 09393634402 ،
دعانویس کليمي و معتبر 09393634402 ، دعانویس کليمي و تضمینی
09393634402 ، دعانویس تضمینی 09393634402 ، شماره دعانویس 09393634402 ،
شماره دعانویس ماهر 09393634402 ، شماره دعانویس حرف

ادامه مطلب  

شماره دعانویس خوب در کرج 09389780744 ، شماره دعانویس کرج 09389780744 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09389  

شماره دعانویس خوب در کرج 09389780744 ، شماره دعانویس کرج 09389780744 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09389780744 ، دعانویس خوب کرج 09389780744 ، دعانویس صبی اهواز 09389780744 ، دعانویس ماهر 09389780744 ، دعانویس تضمینی 09389780744 ، جاویش یهودی دعانویس 09389780744 ، شماره جاویش یهودی 09389780744 ، طلسم یهودی برای محبت 09389780744 ، دعانویس ارمنی 09389780744 ، شماره دعانویس معروف 09389780744 ، دعانویس یهودی در تهران 09389780744 ، دعانویس یهودی در شیراز 09389780744 ، جاویش یهودی کیست 09389780744 ، شماره تماس استاد جاویش 09389780744

ادامه مطلب  

09376221762، شماره تلفن دعانویس صبی 09376221762، شماره تلفن دعانویس یهود 09376221762، شماره تلفن دعا  

شماره دعانویس خوب در کرج
09376221762، شماره دعانویس کرج 09376221762، شماره دعانویس صبی اهواز 09376221762،
دعانویس خوب کرج 09376221762، دعانویس صبی اهواز 09376221762، دعانویس ماهر 09376221762، دعانویس تضمینی 09376221762، ادریس یهودی
دعانویس 09376221762، شماره ادریس یهودی 09376221762، طلسم یهودی برای محبت 09376221762،
دعانویس ارمنی 09376221762، شماره دعانویس معروف 09376221762، دعانویس یهودی در
تهران 09376221762، دعانویس یهودی در شیراز 09376221762، ادریس یهودی کیست 09376221762،
شماره تماس استاد ادریس 09376221762، شماره

ادامه مطلب  

آدرس دعا نویس 09389780744 ، شماره تلفن دعانویس 09389780744 ، دعا نویسی و جن گیری 09389780744، آدرس م  

مجرب در تهران 09389780744  ، دعانویس خوب در تهران 09389780744 ، دعانویس
خوب 09389780744 ، دعانویس یهودی در تهران 09389780744 ، جاوش یهودی دعانویس 09389780744
، دعانویس تهران 09389780744
، دعانویس شیراز 09389780744 ، دعانویس اصفهان 09389780744 ، دعانویس اهواز 09389780744
، دعانویس کرمان شماره دعانویس خوب در کرج 09389780744 ، شماره دعانویس کرج 09389780744 ،
شماره دعانویس صبی اهواز 09389780744 ، دعانویس خوب کرج 09389780744 ، دعانویس صبی
اهواز 09389780744 ، دعانویس ماهر 09389780744 ، دعانویس
تضمینی 09389780744 ، جاویش یهودی د

ادامه مطلب  

 

شماره دعانویس خوب در کرج 09906886469 ، شماره دعانویس کرج 09906886469 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09906886469 ، دعانویس خوب کرج 09906886469 ، دعانویس صبی اهواز 09906886469 ، دعانویس ماهر 09906886469 ، دعانویس تضمینی 09906886469 ، جاویش یهودی دعانویس 09906886469 ، شماره جاویش یهودی 09906886469 ، طلسم یهودی برای محبت 09906886469 ، دعانویس ارمنی 09906886469 ، شماره دعانویس معروف 09906886469 ، دعانویس یهودی در تهران 09906886469 ، دعانویس یهودی در شیراز 09906886469 ، جاویش یهودی کیست 09906886469 ، شماره تماس استاد جاویش 09906886469

ادامه مطلب  

بهترین استاد دعانویسی ایران جاویش ماکائیل 09906886469 ، بزرگترین دعانویس ایران 09906886469 ، بزرگترین دعانویس ایران استاد جاویش ماکائیل 09906886469  

شماره دعانویس خوب در کرج 09906886469 ، شماره دعانویس کرج 09906886469 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09906886469 ، دعانویس خوب کرج 09906886469 ، دعانویس صبی اهواز 09906886469 ، دعانویس ماهر 09906886469 ، دعانویس تضمینی 09906886469 ، جاویش یهودی دعانویس 09906886469 ، شماره جاویش یهودی 09906886469 ، طلسم یهودی برای محبت 09906886469 ، دعانویس ارمنی 09906886469 ، شماره دعانویس معروف 09906886469 ، دعانویس یهودی در تهران 09906886469 ، دعانویس یهودی در شیراز 09906886469 ، جاویش یهودی کیست 09906886469 ، شماره تماس استاد جاویش 09906886469

ادامه مطلب  

دعانویس تهران 09362283897 ، دعانویس شیراز 09362283897 ، دعانویس اصفهان 09362283897 ، دعانویس اهواز 0  

بهترین
دعانویس تهران 09362283897 ، بزگترین دعانویس تهران 09362283897 ، بهترین دعانویس شیراز 09362283897 ، بزگترین دعانویس شیراز 09362283897 ، بهترین دعانویس کرمان 09362283897 ، بزرگترین دعانویس کرمان 09362283897 ، بهترین دعانویس بوشهر 09362283897 ، بزرگترین دعانویس دعانویس تهران 09362283897 ، دعانویس شیراز 09362283897 ، دعانویس اصفهان 09362283897 ، دعانویس اهواز 09362283897 ، دعانویس کرمان 09362283897 ، دعانویس بوشهر 09362283897 ، دعانویس رشت 09362283897 ، دعانویس تبریز 09362283897 ، دعانویس بندرعباس بوشهر 09362283897

ادامه مطلب  

دعانویس کلیمی و ماهر ۰۰۹۸۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانویس صددرصد تضمینی و کلیمی ۰۰۹۸۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانویس مجرب و  

دعانویس
خوب ۰۰۹۸۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانویس تضمینی ۰۰۹۸۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانویس مطمئن۰۰۹۸۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانویس یهود ۰۰۹۸۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانویس کليمي ۰۰۹۸۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانویس کليمي و تضمینی ۰۰۹۸۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانویس کليمي و ماهر ۰۰۹۸۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانویس صددرصد تضمینی و کليمي ۰۰۹۸۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانویس مجرب و کليمي ۰۰۹۸۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانویس کليمي و یهودی ۰۰۹۸۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانویس کليمي و معتبر ۰۰۹۸۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانویس کليمي و تضمینی ۰۰۹۸۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰

ادامه مطلب  

، دعانویس تضمینی 00989376221762 ، دعانویس مطمئن00989376221762 ، دعانویس یهود 00989376221762 ، دعانوی  

دعانویس
خوب 00989376221762 ، دعانویس تضمینی 00989376221762 ، دعانویس مطمئن00989376221762 ، دعانویس یهود 00989376221762 ، دعانویس کليمي 00989376221762 ، دعانویس کليمي و تضمینی 00989376221762 ، دعانویس کليمي و ماهر 00989376221762 ، دعانویس صددرصد تضمینی و کليمي 00989376221762 ، دعانویس مجرب و کليمي 00989376221762 ، دعانویس کليمي و یهودی 00989376221762 ، دعانویس کليمي و معتبر 00989376221762 ، دعانویس کليمي و تضمینی 00989376221762 ، دعانویس تضمینی 00989376221762 ، شماره دعانویس 00989376221762 ، شماره دعانویس ماهر 00989376221762 ، شماره دعانو

ادامه مطلب  

دعانویس ماهر 00989376221762 ، دعانویس معروف 00989376221762، شماره دعانویس معروف 00989376221762 ، شم  

دعانویس
خوب 00989376221762 ، دعانویس تضمینی 00989376221762 ، دعانویس مطمئن00989376221762 ، دعانویس یهود 00989376221762 ، دعانویس کليمي 00989376221762 ، دعانویس کليمي و تضمینی 00989376221762 ، دعانویس کليمي و ماهر 00989376221762 ، دعانویس صددرصد تضمینی و کليمي 00989376221762 ، دعانویس مجرب و کليمي 00989376221762 ، دعانویس کليمي و یهودی 00989376221762 ، دعانویس کليمي و معتبر 00989376221762 ، دعانویس کليمي و تضمینی 00989376221762 ، دعانویس تضمینی 00989376221762 ، شماره دعانویس 00989376221762 ، شماره دعانویس ماهر 00989376221762 ، شماره دعانو

ادامه مطلب  

جهت هر حاجت وگرفتاری  

ملا محسن فیض کاشني (ره)در الئالی المخزونه                                                                
 
   نقل می نماید که اگر کسی را حاجتی به درگاه خداوند(جل جلاله) باشد ومطلبی را از خداوند (عظم شانه )    بخواهد از حیث ثروت - علم وعمل وغیر ذالک یا انکه به بلایی گرفتار باشد از قبیل فقر - بدبختی -هلاکت  –ناخوشی جسمانی یا نا راحتی روحی باید  سه شب جمعه بعد از گذشتن دو ثلث از شب جمعه  تقریباساعتی قبل از اذان صبح) بیدار شودو وضوی کاملی بعم

ادامه مطلب  

((دلم سی ولاتم تنگ وابیده))  

دلم سی زمستون، سی کوه و بیابون                                             
سی خرما و ارده، سی بارون                                                     
سی او شوول سرد و تار                                                             
سی ترشوک کوهی، سی کُنار                                                
سی کاشني و جیکه، سی غاچ
سی صدای مهیبِ غُرتراق                                                           
سی ز

ادامه مطلب  

شعر مدح امیرالمومنین  

یا امیرالمومنین!!!من مسیحی میشوم عیسی اگر ثابت کند/مرده ای را زنده کرده او بدون یاعلیمن کليمي میشوم موسی اگر ثابت کند/ اژدهاکرده عصارا او بدون یا علیپیرو دین خلیلم گر بگوید مدعی/جان مرغان کرده احیا او بدون یاعلیچون بگوید حضرت یونس مریدش میشوم/زنده مانده قعردریا او بدون یاعلیمسلک نوح نبی را پیشه میسازم بدانم/گشته فارغ از بلایا او بدون یا علیاولین سنی عالم میشوم پیغمبرم گوید اگر/کرده دینش را مهیا او بدون یاعلی

ادامه مطلب  

دعانویس کلیمی یهودی وجهود تضمینی 09305080179  

شماره دعانویس خوب در کرج
09305080179 ، شماره دعانویس کرج 09305080179 ، شماره دعانویس صبی اهواز
09305080179 ، دعانویس خوب کرج 09305080179 ، دعانویس صبی اهواز 09305080179 ، دعانویس ماهر 09305080179 ، دعانویس تضمینی 09305080179 ، جاویش
یهودی دعانویس 09305080179 ، شماره جاویش یهودی 09305080179 ، طلسم یهودی برای
محبت 09305080179 ، دعانویس ارمنی 09305080179 ، شماره دعانویس معروف 09305080179
، دعانویس یهودی در تهران 093050801479 ، دعانویس یهودی در شیراز 09305080179 ،
جاویش یهودی کیست 09305080179 ، شماره تماس استاد جاویش 0930508017

ادامه مطلب  

دعانویس یهودی وتضمینی وکلیمی09033820627  

شماره دعانویس خوب در کرج
09033820627 ، شماره دعانویس کرج 09033820627 ، شماره دعانویس صبی اهواز
09033820627 ، دعانویس خوب کرج 09033820627 ، دعانویس صبی اهواز 09033820627 ، دعانویس ماهر 09033820627 ، دعانویس تضمینی 09033820627 ، جاویش
یهودی دعانویس 09033820627 ، شماره جاویش یهودی 09033820627 ، طلسم یهودی برای
محبت 09033820627 ، دعانویس ارمنی 09033820627 ، شماره دعانویس معروف 09033820627
، دعانویس یهودی در تهران 09033820627 ، دعانویس یهودی در شیراز 09033820627 ،
جاویش یهودی کیست 09033820627 ، شماره تماس استاد جاویش 09033820627

ادامه مطلب  

دعانویس یهودی وتضمینی وکلیمی09227146036  

شماره دعانویس خوب در کرج
09227146036 ، شماره دعانویس کرج 09227146036 ، شماره دعانویس صبی اهواز
09227146036 ، دعانویس خوب کرج 09227146036 ، دعانویس صبی اهواز 09227146036 ، دعانویس ماهر 09227146036 ، دعانویس تضمینی 09227146036 ، جاویش
یهودی دعانویس 09227146036 ، شماره جاویش یهودی 09227146036 ، طلسم یهودی برای
محبت 09227146036 ، دعانویس ارمنی 09227146036 ، شماره دعانویس معروف 09227146036
، دعانویس یهودی در تهران 093050801479 ، دعانویس یهودی در شیراز 09227146036 ،
جاویش یهودی کیست 09227146036 ، شماره تماس استاد جاویش 0922714603

ادامه مطلب  

دعانویس یهودی تضمینی وکلیمی 09383211016  

شماره دعانویس خوب در کرج
09383211016 ، شماره دعانویس کرج 09383211016 ، شماره دعانویس صبی اهواز
09383211016 ، دعانویس خوب کرج 09383211016 ، دعانویس صبی اهواز 09383211016 ، دعانویس ماهر 09383211016 ، دعانویس تضمینی 09383211016 ، جاویش
یهودی دعانویس 09383211016 ، شماره جاویش یهودی 09383211016 ، طلسم یهودی برای
محبت 09383211016 ، دعانویس ارمنی 09383211016 ، شماره دعانویس معروف 09383211016
، دعانویس یهودی در تهران 09383211016
، دعانویس یهودی در شیراز 09383211016 ، جاویش یهودی کیست 09383211016 ، شماره
تماس استاد جاویش 09383211016

ادامه مطلب  

دعانویس یهودی تضمینی ومجرب خوب09305080179  

شماره دعانویس خوب در کرج
09305080179 ، شماره دعانویس کرج 09305080179 ، شماره دعانویس صبی اهواز
09305080179 ، دعانویس خوب کرج 09305080179 ، دعانویس صبی اهواز 09305080179 ، دعانویس ماهر 09305080179 ، دعانویس تضمینی 09305080179 ، جاویش
یهودی دعانویس 09305080179 ، شماره جاویش یهودی 09305080179 ، طلسم یهودی برای
محبت 09305080179 ، دعانویس ارمنی 09305080179 ، شماره دعانویس معروف 09305080179
، دعانویس یهودی در تهران 093050801479 ، دعانویس یهودی در شیراز 09305080179 ،
جاویش یهودی کیست 09305080179 ، شماره تماس استاد جاویش 0930508017

ادامه مطلب  

دعانویس یهودی وتضمینی وکلیمی 09227146037  

شماره دعانویس خوب در کرج
09227146037 ، شماره دعانویس کرج 09227146037 ، شماره دعانویس صبی اهواز
09227146037 ، دعانویس خوب کرج 09227146037 ، دعانویس صبی اهواز 09227146037 ، دعانویس ماهر 09227146037 ، دعانویس تضمینی 09227146037 ، جاویش
یهودی دعانویس 09227146037 ، شماره جاویش یهودی 09227146037 ، طلسم یهودی برای
محبت 09227146037 ، دعانویس ارمنی 09227146037 ، شماره دعانویس معروف 09227146037
، دعانویس یهودی در تهران 093050801479 ، دعانویس یهودی در شیراز 09227146037 ،
جاویش یهودی کیست 09227146037 ، شماره تماس استاد جاویش 0922714603

ادامه مطلب  

دعانویس خوب 09371534996 ، دعانویس تضمینی 09371534996 ، دعانویس مطمئن 09371534996 ، دعانویس یهود 0937  

دعانویس خوب 09371534996 ، دعانویس تضمینی 09371534996 ،
دعانویس مطمئن 09371534996 ، دعانویس یهود 09371534996 ، دعانویس مجرب
09371534996 ، دعانویس ماهر 09371534993 ، دعانویس معتبر 09371534996 ،
دعانویس مجرب و تضمینی 09371534996 ، دعانویس معتبر و ماهر 09371534996 ،
شماره دعانویس خوب 09371534996 ، شماره دعانویس تضمینی 09371534996 ،
شماره دعانویس مطمئن 09371534996 ، شماره دعانویس یهود 09371534996 ،
شماره دعانویس مجرب
09371534996 ، شماره دعانویس ماهر 09371534993 ، شماره دعانویس معتبر
09371534996 ، شماره
دعانویس مجرب و تضمی

ادامه مطلب  

شماره دعانویس خوب 09371534996 ، شماره دعانویس تضمینی 09371534996 ، شماره دعانویس مطمئن 09371534996 ،  

دعانویس خوب 09371534996 ، دعانویس تضمینی 09371534996 ،
دعانویس مطمئن 09371534996 ، دعانویس یهود 09371534996 ، دعانویس مجرب 09371534996 ، دعانویس ماهر 09371534993 ، دعانویس معتبر 09371534996 ، دعانویس مجرب و تضمینی 09371534996 ، دعانویس معتبر و ماهر 09371534996 ، شماره دعانویس خوب 09371534996 ، شماره دعانویس تضمینی 09371534996 ،
شماره دعانویس مطمئن 09371534996 ، شماره دعانویس یهود 09371534996 ، شماره دعانویس مجرب
09371534996 ، شماره دعانویس ماهر 09371534993 ، شماره دعانویس معتبر 09371534996 ، شماره
دعانویس مجرب و تضمینی 0

ادامه مطلب  

شماره تلفن دعانویس صددرصد تضمینی 09365107640 ، شماره تلفن دعانویس کاربلد 09365107640 ، شماره تلفن دع  

شماره دعانویس خوب در کرج
09365107640 ، شماره دعانویس کرج 09365107640 ، شماره دعانویس صبی اهواز
09365107640 ، دعانویس خوب کرج 09365107640 ، دعانویس صبی اهواز 09365107640 ، دعانویس ماهر 09365107640 ، دعانویس تضمینی 09365107640 ، استاد
موسوی دعانویس 09365107640 ، شماره استاد موسوی 09365107640 ، طلسم یهودی برای
محبت 09365107640 ، دعانویس ارمنی 09365107640 ، شماره دعانویس معروف 09365107640
، دعانویس یهودی در تهران 09365107640 ، دعانویس یهودی در شیراز 09365107640 ،
استاد موسوی کیست 09365107640 ، شماره تماس استاد موسوی 09365107640

ادامه مطلب  

رمالی 09365107640 ، فال گیری 09365107640، سرکتاب ، طالع بینی 09365107640، طلسم نویس بزرگ یهود 093651  

شماره دعانویس خوب در کرج
09365107640 ، شماره دعانویس کرج 09365107640 ، شماره دعانویس صبی اهواز
09365107640 ، دعانویس خوب کرج 09365107640 ، دعانویس صبی اهواز 09365107640 ، دعانویس ماهر 09365107640 ، دعانویس تضمینی 09365107640 ، استاد
موسوی دعانویس 09365107640 ، شماره استاد موسوی 09365107640 ، طلسم یهودی برای
محبت 09365107640 ، دعانویس ارمنی 09365107640 ، شماره دعانویس معروف 09365107640
، دعانویس یهودی در تهران 09365107640 ، دعانویس یهودی در شیراز 09365107640 ،
استاد موسوی کیست 09365107640 ، شماره تماس استاد موسوی 09365107640

ادامه مطلب  

طلسم ودعا استادعلوم غریبه: شیخ جاروین  

فعالیتها:بخت گشای.بستن بخت .مهرومحبت.دلربا.جلب توجه شدن.ستاره شناسی زوجین جهت ازدواج.طلسم پایبند بودن زوجین.طلسم قهروآشتی.سازش وجنگ بین زوجین.طلسم گشایش درکارها باموکل. سرکتاب گرفتن.زبان بند. محافظت از زخم چشم وانرژی منفی.حجاب طلسم دشمن .وغیره کارهای خاص باتسخیرات.  درضمن تمامی طلسم ودعا به همراه موکل مربوطه میباشد.درست کردن طلسم ودعا بنا به شرایط دینی شما درخواست کنندگان میباشد.به روش:صبی.هندی.کليمي.اسلام.وغیره.....استاد علوم غریبه شیخ جا

ادامه مطلب  

شماره استاد علوم غریبه 09118917459 ، شماره دعانویس یهود 09118917459 ، شماره دعانویس یهودی 09118917459 ،  

شماره دعانویس خوب در کرج 09118917459 ، شماره دعانویس کرج 09118917459 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09118917459 ، دعانویس خوب کرج 09118917459 ، دعانویس صبی اهواز 09118917459 ، دعانویس ماهر 09118917459 ، دعانویس تضمینی 09118917459 ، اسحاق یهودی دعانویس 09118917459 ، شماره اسحاق یهودی 09118917459 ، طلسم یهودی برای محبت 09118917459 ، دعانویس ارمنی 09118917459 ، شماره دعانویس معروف 09118917459 ، دعانویس یهودی در تهران 09118917459 ، دعانویس یهودی در شیراز 09118917459 ، اسحاق یهودی کیست 09118917459 ، شماره تماس استاد اسحاق 09118917459

ادامه مطلب  

ورود کوفه - انور(ره)  

ورود کوفه
نه دلنشینیدی لحن قرائتون یارالی
نه دلنوازیدی صوت تلاوتون یارالی
کليمي جذب ائلین نورسن تجلّاده
دوشوبدی کوفیه نور هدایتون یارالی
آتام آتالیق ائدن ملّته اوخی قرآن
جدانون اوسته بولونسون جلالتون یارالی
آییردی خولی سنی بیزدن عصر عاشورا
دیار کوفیه دوشدی اقامتون یارالی

ادامه مطلب  

حقوق اقلیت های دینی در قوانین ایران  

حقوق اقلیت‌ها در قوانین ایران
حقوق اقلیتهای دینی درقوانین ایران، تا پیش از پیروزی انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ش، وضعِ حقوقی اقلیت‌های دینی، همچون سایر مردم، بیشتر تابع مشی سیاسی حکومتها، منش فردی پادشاهان و امرای محلی و برخی آرای عالمان مسلمان و غیرمسلمان بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقلیتهای مذهبی به مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت و شیعیان زیدی، و اقلیتهای دینیِ شناخته شده به زردشتی، کليمي و مس

ادامه مطلب  

اخبار کشوری ::-> گوشت گراز در لرستان کیلویی 80 هزار تومان  

شکار گزار که بیشتر به‌عنوان یک تخلف زیست‌محیطی از آن یاد می‌شود این روزها ابعاد اجتماعی به خود گرفته است به‌طوری‌که گوشت این حیوان به‌رغم ممنوعیت، باقیمت 80هزار تومان به فروش می‌رسد
 
  به گزارش مهر، مهرداد فتحی بیرانوند، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان در این باره گفت: ما در سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوز شکار گراز را فقط برای اقلیت‌های دینی مانند کليمي، مسیحی و ارامنه صادر می‌کنیم و برای همه فرق اسلامی طبق قانون اساسی که براساس قرآن ک

ادامه مطلب  

دعانویس هندی ، شماره تلفن دعانویس شیطانی ، شماره تلفن دعانویس جهود ، شماره تلفن دعانویس صبی 09337662  

شماره دعانویس خوب در کرج
09337662918 ، شماره دعانویس کرج 09337662918 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09337662918
، دعانویس خوب کرج 09337662918 ، دعانویس صبی اهواز 09337662918 ، دعانویس ماهر 09337662918 ، دعانویس تضمینی 09337662918 ، جاویش
یهودی دعانویس 09337662918 ، شماره جاویش یهودی 09337662918 ، طلسم یهودی برای
محبت 09337662918 ، دعانویس ارمنی 09337662918 ، شماره دعانویس معروف 09337662918
، دعانویس یهودی در تهران 09337662918 ، دعانویس یهودی در شیراز 09337662918 ،
جاویش یهودی کیست 09337662918 ، شماره تماس استاد جاویش 09337662918

ادامه مطلب  

بالاخره آش بدیم یا ندیم...؟  

 تشکل های مختلفی در دانشگاه هست که بنده هم در یکیش فعالم... ماجرا از این قرار بود که جلسه ای داشتیم مبنی بر تنظیم برنامه های آینده ی تشکل و یکی از پیشنهاداتی که ارائه شد این بود که ما هم مثل فلان تشکل و بهمان تشکل، ایام محرم آش بپزیم و در محوطه دانشگاه به دانشجوها بدیم. یا چای دم کنیم دم در ورودی... اما با صحبت یکی از دوستان، اینکار لغو شد. دلیل اون فرد این بود که :
یکوقت شما آش و چای نذری میدید در کوچه و محله ی خودتون که هیچ اشکالی نداره و چه بسا ثوا

ادامه مطلب  

زرگ اسطرلاب09398472618 ، استاد بزرگ بزرگ جفر09398472618 ، استاد بزرگ یهود ، استاد بزرگ علوم خفیه ، ا  

شماره دعانویس خوب در کرج09398472618
، شماره دعانویس کرج09398472618 ، شماره دعانویس صبی اهواز09398472618 ، دعانویس
خوب کرج09398472618 ، دعانویس صبی اهواز09398472618 ، دعانویس ماهر09398472618 ، دعانویس تضمینی09398472618 ، جاویش یهودی
دعانویس09398472618 ، شماره جاویش یهودی09398472618 ، طلسم یهودی برای محبت09398472618
، دعانویس ارمنی09398472618 ، شماره دعانویس معروف09398472618 ، دعانویس یهودی در
تهران09398472618 ، دعانویس یهودی در شیراز09398472618 ، جاویش یهودی کیست09398472618
، شماره تماس استاد جاویش09398472618 ، شماره

ادامه مطلب  

دعانویس کلیمی یهودی وجهود تضمینی 09305080179  

شماره دعانویس خوب در کرج
09305080179 ، شماره دعانویس کرج 09305080179 ، شماره دعانویس صبی اهواز
09305080179 ، دعانویس خوب کرج 09305080179 ، دعانویس صبی اهواز 09305080179 ، دعانویس ماهر 09305080179 ، دعانویس تضمینی 09305080179 ، جاویش
یهودی دعانویس 09305080179 ، شماره جاویش یهودی 09305080179 ، طلسم یهودی برای
محبت 09305080179 ، دعانویس ارمنی 09305080179 ، شماره دعانویس معروف 09305080179
، دعانویس یهودی در تهران 093050801479 ، دعانویس یهودی در شیراز 09305080179 ،
جاویش یهودی کیست 09305080179 ، شماره تماس استاد جاویش 0930508017

ادامه مطلب  

استقبال مسلمانان ایران از گوشت گراز خبرساز شد  

مسلمانان علی رغم حرام بودن گوشت گراز در شریعت اسلامی، از آن استقبال می کنند.
به گزارش«محبت نیوز» هر چند مصرف گوشت گراز در دین اسلام حرام می باشد اما استفاده از آن در سبد غذایی خانواده های ایرانی، این روزها ابعاد اجتماعی به خود گرفته است به‌طوری‌که گوشت این حیوان به‌رغم ممنوعیت شرعی، باقیمت ۸۰هزار تومان به فروش می‌رسد.
مهرداد فتحی بیرانوند، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان در این باره گفت: ما در سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوز شکار گراز را فق

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1